phone icon2292025618 | 6944938898
divider

Νομικά νέα

separator

Η νομιμότητα της ταμειακής βεβαίωσης προστίμου αυθαίρετης κατασκευής

/ 0 Σχόλια /

Στο άρθρο 1 του π.δ. 267/1998 «Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών κ.λ.π.» (φ. Α` 195) ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: «1.Η διαπίστωση και ο χαρακτηρισμός αυθαιρέτου … γίνεται ύστερα από αυτοψία υπαλλήλου της κατά τόπο αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας που συντάσσει επί τόπου σχετική έκθεση…3. Η πιο πάνω έκθεση που υπογράφεται από τον υπάλληλο που διενεργεί την αυτοψία τοιχοκολλείται την ίδια μέρα στο αυθαίρετο. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται πράξη κάτω από το πρωτότυπο της έκθεσης …» ενώ στο άρθρο 4 του ίδιου π.δ/τος ορίζονται τα εξής: «1. Κατά της έκθεσης αυτοψίας μπορεί να κάνει ένσταση κάθε ενδιαφερόμενος. 4…. Η επιτροπή, αφού εξετάσει τις απόψεις του ενδιαφερομένου, αποφαίνεται οριστικά επί της ένστασης με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία αναγράφεται πάνω στην ένσταση και υπογράφεται από τα μέλη και το γραμματέα αυτής. Της απόφασης λαμβάνει γνώση ο ενδιαφερόμενος, υπογράφοντας αμέσως … Η απόφαση της επιτροπής είναι οριστική. Αν απορριφθεί η ένσταση το αυθαίρετο κατεδαφίζεται μέσα σε 10 ημέρες από την έκδοση της απόφασης είτε από τον κύριο ή τους συγκυρίους του αυθαιρέτου είτε από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, τα δε πρόστιμα όπως τελικά οριστικοποιήθηκαν από την επιτροπή, βεβαιώνονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία, εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδονται εξ ολοκλήρου στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) ...».

Από τις παραπάνω διατάξεις, ερµηνευόµενες σε συνδυασµό µε το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος που κατοχυρώνει το δικαίωµα παροχής δικαστικής προστασίας, συνάγεται ότι προκειμένου να βεβαιωθεί ταμειακώς («εν στενή εννοία») το πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής στο δημόσιο ταμείο, απαιτείται η προηγούμενη οριστικοποίηση της πράξεως επιβολής τούτου (δηλαδή του νομίμου νομίμου τίτλου).

Η οριστικοποίηση επέρχεται είτε με την έκδοση και πλήρη γνώση της απορριπτικής αποφάσεως της Επιτροπής για εκδίκαση της οικείας ενστάσεως είτε με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεως (ΔΕφΑθ 6/2009 Ακ, ΣτΕ 1114/1992).

Δηλαδή αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη της προθεσµίας άσκησης της (διοικητικής) προσφυγής κατά της καταλογιστικής του προστίµου πράξης, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας οριστικοποιείται το αντίστοιχο χρέος και διενεργείται νοµίµως η ταµειακή του βεβαίωση, είναι η νόµιµη επίδοσή της στο διοικούµενο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. προβαίνει νόμιμα στη σύνταξη χρηματικού καταλόγου, με βάση τον οποίο διενεργείται η ταμειακή βεβαίωση του χρέους.

Συνεπώς, εάν δεν επιδόθηκε στον υπόχρεο ή επιδόθηκε μη νόμιμα σ` αυτόν η σχετική καταλογιστική πράξη, με αποτέλεσμα να μην ασκηθεί προσφυγή κατ` αυτής, δεν υφίσταται νόμιμος τίτλος προς είσπραξη της σχετικής απαιτήσεως του Δημοσίου και η επισπευδόμενη εκτέλεση δυνάμει τέτοιου τίτλου είναι άκυρη (ΣΤΕ 2557/2014, 4091/2013 ΔΕφΑθ, 485/2012 ΔΕφΑθ, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Μάλιστα, νομολογιακά έχει κριθεί ότι αναγκαίο στοιχείο για την εγκυρότητα του αποδεικτικού επίδοσης, είναι να προσδιορίζεται σ` αυτό µε σαφήνεια ο τόπος, στον οποίο έγινε η επίδοση, δηλαδή αν πρόκειται για την κατοικία ή τον τόπο εργασίας του προς ον η επίδοση, προκειµένου να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος της νοµιµότητας της επίδοσης, (ΣτΕ 235/2005, 816/2004, πρβλ. ΣτΕ 347/2000, 240/1993, 1737/1989, 4381/1983, 581/1974, ΔΕφΑθ 4091/2013), ενώ σε περίπτωση αναζήτησης και µη ανεύρεσης του προς -ον η επίδοση πρέπει, για να είναι νόµιµη η κοινοποίηση µε τη διαδικασία της αγνώστου διαµονής, να βεβαιώνεται στο οικείο αποδεικτικό ή σε ιδιαίτερη βεβαίωση από το δικαστικό επιµελητή ή το αρµόδιο για τη διενέργεια της επίδοσης όργανο, ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανεύρεση του προσώπου στο οποίο γίνεται η επίδοση, ότι αυτό δεν βρέθηκε και, συνεπώς, ότι αυτό είναι πράγµατι αγνώστου διαµονής (ΣτΕ, 3875/2003, 2230/1995, πρβλ. ΣτΕ 241/2008).

Αικατερίνη Α. Βασιλοπούλου

Δικηγόρος Αθηνών

Master 2  Université Toulouse I

Μ.Δ.Ε. «Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες»

Πανεπιστημίου Αθηνών

 

separator

Δεν υπάρχουν σχόλια!

Τα σχόλια είναι κλειστά.